T-SQL Two Dimension Pivot Table

將原始資料 

select BRAND='ASUS', QTY=1, AMT=200
union all
select BRAND='BENQ', QTY=1, AMT=200
union all
select BRAND='ASUS', QTY=1, AMT=200
union all
select BRAND='BENQ', QTY=1, AMT=200
union all
select BRAND='MSI', QTY=1, AMT=200

依各品牌匯總數量、金額,做出以下的統計表解決方法 1 - Group By 加條件式 

select ASUS_QTY = SUM(IIF(Src.BRAND='ASUS', Src.QTY, 0))
, ASUS_AMT = SUM(IIF(Src.BRAND='ASUS', Src.AMT, 0))
, BENQ_QTY = SUM(IIF(Src.BRAND='BENQ', Src.QTY, 0))
, BENQ_AMT = SUM(IIF(Src.BRAND='BENQ', Src.AMT, 0))
, MSI_QTY = SUM(IIF(Src.BRAND='MSI', Src.QTY, 0))
, MSI_AMT = SUM(IIF(Src.BRAND='MSI', Src.AMT, 0))
from(
select BRAND='ASUS', QTY=1, AMT=200
union all
select BRAND='BENQ', QTY=1, AMT=200
union all
select BRAND='ASUS', QTY=1, AMT=200
union all
select BRAND='BENQ', QTY=1, AMT=200
union all
select BRAND='MSI', QTY=1, AMT=200
) Src


解決方法 2 - Pivot Table 

做多維度 Pivot Table 時,會排除相同的資料,導致第二維度彙總有遺漏資料狀況。 變通作法,先在每筆資料賦予唯一的流水號,即可解決。 

select ASUS_QTY = SUM(ASUS_QTY)
, ASUS_AMT = SUM(ASUS_AMT)
, BENQ_QTY = SUM(BENQ_QTY)
, BENQ_AMT = SUM(BENQ_AMT)
, MSI_QTY = SUM(MSI_QTY)
, MSI_AMT = SUM(MSI_AMT)
from (
select RNO=row_number() over (order by BRAND)
, BRAND1 = Src.BRAND+'_QTY'
, BRAND2 = Src.BRAND+'_AMT'
, Src.*
from(
select BRAND='ASUS', QTY=1, AMT=200
union all
select BRAND='BENQ', QTY=1, AMT=200
union all
select BRAND='ASUS', QTY=1, AMT=200
union all
select BRAND='BENQ', QTY=1, AMT=200
union all
select BRAND='MSI', QTY=1, AMT=200
) Src
) T
PIVOT
(
SUM (QTY)
FOR BRAND1 IN ([ASUS_QTY],[BENQ_QTY],[MSI_QTY])
) AS pvt1
PIVOT
(
SUM (AMT)
FOR BRAND2 IN ([ASUS_AMT],[BENQ_AMT],[MSI_AMT])
) AS pvt2